Értékelés

Jól fel van készülve arra, hogy mobilitási programokat menedzseljen? Használja az önértékelő eszközünket, hogy általános pillanatképet kapjon mobilitás menedzselési kompetenciáiról!

  • Nem vagy csak kevéssé ismerem a mobilitást finanszírozó programokat.
  • Még sosem vettem részt a diákok mobilitását elősegítő programban.
  • Képes vagyok a mobilitási programokkal kapcsolatos információk megkeresésére.
  • Már részt vettem a diákok mobilitását elősegítő programban.
  • Képes vagyok a mobilitási programokkal kapcsolatos információk megkeresésére, az információ megfelelő felhasználására.
  • 2-5 alkalommal részt vettem a a diákok mobilitását elősegítő programban.
  • Könnyen és sokféle információt vagyok képes gyűjteni a mobilitási programokról, az adatokat jól tudom használni.
  • Több, mint 5 alkalommal vettem részt a diákok mobilitását elősegítő programban.
  • Nem, vagy csak kevéssé ismerem a külföldi szakmai gyakorlatvégzés jogi szabályozását.
  • Nem, vagy csak kevéssé ismerem a külföldi szakképzési rendszreket
  • Részben ismerem egyéb európai országok külföldi szakmai gyakorlatvégzésre vonatkozó jogi szabályozását.
  • Részben ismerem egyéb európai országok külföldi szakképzési rendszerét.
  • Jól ismerem 2-5 európai ország szakmai gyakorlatvégzésre vonatkozó jogi szabályozását (lakhatás, egészségügy, sszemélyi biztonság, biztosítás).
  • Jól ismerem 2-5 európai ország szakképzésre vonatkozó jogi szabályozását (intézmények, időtartam, szokások).
  • Képes vagyok tanácsot nyújtani diákjaimnak a fenti témákban.
  • Nagyon jól ismerem 6 vagy ennél több európai ország szakmai gyakorlatvégzésre vonatkozó jogi szabályozását (lakhatás, egészségügy, sszemélyi biztonság, biztosítás).
  • Nagyon jól ismerem 6 vagy ennél több európai ország szakképzésre vonatkozó jogi szabályozását (intézmények, időtartam, szokások).
  • Kiemelkedően jól vagyok képes tanácsot nyújtani diákjaimnak a fenti témákban.
  • Soha nem készítettem pályázatot a hallgatói mobilitás finanszírozásához.
  • Egyedül vagy másokkal részt vettem támogatási pályázat(ok)ban, amely(ek) nem feltétlenül volt(ak) sikeresek.
  • Képes vagyok általános célok, valamint a projekt fő fázisainak megfogalmazására.
  • Egyedül vagy másokkal részt vettem 1-5 pályázat összeállításában, amelyből legalább egy sikeres volt.
  • Képes vagyok általános célok megfogalmazására, valamint egyszerű költségvetés és munkaterv összeállítására.
  • Képes vagyok meghatározott számú európai ország közül kiválasztani a potenciális partnereket
  • Egyedül vagy másokkal részt vettem több mint 5 pályázat összeállításában, amelyek közül több sikeres volt.
  • Képes vagyok konkrét célok megfogalmazására, valamint részletes költségvetés és munkaterv összeállítására.
  • Képes vagyok számos európai ország közül kiválasztani a potenciális partnereket.
  • Még sosem vezettem diákoknak szóló mobilitási programot.
  • Nagyjából követem az előzetes munkatervet és költségvetést, anélkül, hogy a projekt során jelentős változtatásokat vinnék véghez.
  • Eszköz használata nélkül vezetem a projektet, elsősorban anak logisztikai vagy pedagógiai aspektusaira koncentrálok.
  • A pénzügyi vezetést teljes egészében másra ruházom át.
  • Kisebb változtatásokkal követem az előzetes munkatervet és költségvetést.
  • Alapvető eszközök (papíralapú vagy Word-fájl jellegű) segítségével felügeyelem a foglalkozásokat a logisztikai és pedagógiai aspektusok figyelembe vételével.
  • A pénzügyi vezetést alapvető eszközök segítségével végzem, vagy másra ruházom át.
  • Igyekszem kölcsönös bizalmon alapuló pozitív légkört teremteni a diákok és/vagy tanárok motiválásának érdekében.
  • Nem térek el a gyakorlatban sem az előzetes munkatervtől sem a költségvetéstől.
  • Logisztikai és pedagógiai szinten is felügyelem a foglalkozásokat.
  • Viszonylag speciális eszközök (pl. a költségvetést kezelő Excel-táblák) segèitségével vezetem a projektet .
  • Képes vagyok a kölcsönös tiszteleten alapuló pozitív légkör megteremtésére a diákok és/vagy tanárok motiválásának érdekében.
  • Nem, vagy alig rendelkezem ismeretekkel a disszeminácièo és a felhasználás területén, amely fenntartható stratégiák fejlesztését teszi lehetővé
  • Képes vagyok alapszintű papíralapú vagy digitális eszköz kidolgozására, amelyeket általában a projekt végén osztok szét.
  • Az eszközöket saját oktatási közegemben használom.
  • A médiát és a közösségi hálókat egyszerűen használom.
  • Nem dolgozok ki fenntarthatósági stratégiát.
  • Minőségi papíralapú vagy digitális eszközöket dolgozok ki.
  • Különböző oktatási közegekben próbálom ki aktív kollégákkal az eszközöket.
  • Kielégítő szinten vagyok képes a média és a közösségi hálók használatára.
  • Lépéseket teszek a projekt fenntarthatóságának érdekében.
  • A projekt kezdetétől részletes stratégiát dolgozok ki és valósítok meg. A papíralapú vagy digitális eszközök kiváló minőségűek.
  • Tágabb közegben (helyi, regionális és országos) próbálom ki az eszközöket.
  • Kiválóan használom a médiát és a közösségi hálókat.
  • Részletes stratégiát dolgozok ki a projekt fenntarthatóságának érdekében. Szükség esetén képes vagyok új finanszírozási források felkutatására.
  • Nem, vagy alig rendelkezik ismeretekkel a hallgatói mobilitási projekt értékelésenek területén.
  • Elégedettségi kérdőíveket szerkesztek és osztok ki a projekt végén.
  • Elégedettségi kérdőíveket szerkesztek és osztok ki a projekt különböző fázisai során.
  • A kapott információkat a projekt fejlesztéséhez, vagy esetleges későbbi projektek összeállításhoz használom fel.
  • Részletes (kvantitatív) elégedettségi kérdőíveket szerkesztek és osztok ki, a projekt résztvevőivel pedig személyes (kvalitatív) megbeszélést tartok.
  • Előre meghatározott indikátorok segítségével követem a projekt előrehaladását.
  • A kapott információkat a projekt fejlesztéséhez, vagy esetleges későbbi projektek összeállításhoz használom fel.
  • Soha nem nyújtottam vagy szerveztem nyelvi képzést mobilitásra készülő hallgatóknak.
  • Részt vettem harmadik fél által szervezett nyelvi képzés biztosításában.
   és/vagy
  • Saját magam biztosítottam tankönyv segítségével a nyelvi képzést.
  • A felhasznált segédeszközök (szótár, feladatok, stb.) túl általánosak, nem igazodnak konkrétan azokhoz a helyzetekhez (munka, tanulmányok, informális közeg), amelyekkel a hallgatók találkozhatnak.
  • Nyelvi képzést nyújtottam részben saját magam által kidolgozott eszközök segítségével.
  • A felhasznált segédeszközök (szótár, feladatok, stb.) részben igazodnak azokhoz a helyzetekhez (munka, tanulmányok, informális közeg), amelyekkel a hallgatók találkozhatnak.
  • Nyelvi képzést nyújtottam a mobilitásra készülő hallgatóknak innovatív módszerek (beleértve az interkomprehenzivitást), kidolgozott eszközök és autentikus dokumentumok segítségével.
  • A felhasznált segédeszközök (szótár, feladatok, stb.) minden esetben igazodnak azokhoz a helyzetekhez (munka, tanulmányok, informális közeg), amelyekkel a hallgatók találkozhatnak.
  • Nem, vagy alig rendelkezem tapasztalattal vagy ismeretekkel külföldi országok kultúrájáról és hagyományairól.
  • Képes vagyok hallgatóimnak konkrét információt nyújtani külföldi országok kultúrájáról és hagyományairól.
  • Képes vagyok hallgatóimnak részletes információt nyújtani külföldi országok kultúrájáról és hagyományairól.
  • Képes vagyok olyan, meghatározott számú pedagógiai tevékenység megszervezésére, amely segíti a hallgatókat a nehéz interkulturális helyzetek (időfogalom, szakmai hozzáállás, stb.) megoldásában.
  • Képes vagyok hallgatóimnak részletes információt nyújtani külföldi országok kultúrájáról és hagyományairól.
  • Képes vagyok sokféle olyan pedagógiai tevékenység megszervezésére, amely segíti a hallgatókat a nehéz interkulturális helyzetek (időfogalom, szakmai hozzáállás, stb.) megoldásában.
  • Nem, vagy alig rendelkezem tapasztalattal vagy ismeretekkel a távprojektvezetés vagy általában a projektvezetés területén alkalmazott információ-és kommunikációtechnológiával kapcsolatban.
  • Képes vagyok bizonyos számú IKT-eszköz (pl. közösségi hálók, blogok, wiki, eTwinning, videokonferencia) használatára, amely lehetővé teszi a külföldi hallgatókkal való kapcsolattartást (testvérosztályok, osztályok közötti kommunikáció).
  • Képes vagyok több IKT-eszköz (pl. közösségi hálók, blogok, wiki, eTwinning, videokonferencia) használatára virtuális mobilitás esetén.
  • Képes vagyok sokféle IKT-eszköz (pl. közösségi hálók, blogok, wiki, eTwinning, videokonferencia) használatára.
  • Képes vagyok az IKT eszközök alkalmazására a projektvezetés során (a munka előrehaladása és költségvetés figyelése).
  • Képes vagyok olyan projektek vezetésére, amelyekben a résztvevők erős motivációval rendelkeznek fizikai mobilitás hiányában is.
  • Nem, vagy alig rendelkezem ismeretekkel a mobilitási projektben résztvevő hallgatók által elsajátított ismeretek értékelésének területén.
  • Néha alkalmazok előre elkészített eszközöket a mobilitási projektben résztvevő hallgatók által elsajátított ismeretek értékeléséhez.
  • Alkalmazok olyan eszközöket, amelyek az általános ismeretek értékelésére szolgálnak, de nem állnak szoros kapcsolatban a mobilitási projektben megszerzett speciális ismeretekkel.
  • Képes vagyok a mobilitási projektben való részvételnek köszönhetően megszerzett ismeretekkel szoros kapcsolatban álló értékelések készítésére.
  • Gyakran készítek értékelést a mobilitási időszak után.
  • Képes vagyok a mobilitási projektben való részvételnek köszönhetően megszerzett ismeretekkel szoros kapcsolatban álló értékelések készítésére.
  • A mobilitás előtt és után is szisztematikusan készítek értékelést annak érdekében, hogy pontosan felmérhessem a mobilitásnak a hallgatókra gyakorolt hatását.
 • 1A mobilitási programok ismerete
 • 2A munka világa és a szakképzési rendszerek ismerete
 • 3A projekt felépítése
 • 4Mobilitási projektek szervezése és vezetése
 • 5Disszemináció és felhasználás
 • 6A projekt értékelése
 • 7Nyelvi felkészítés
 • 8Interkulturális ismeretek
 • 9IKT és virtuális kommunikáció
 • 10A hallgatók által elsajátított ismereteinek értékelése